K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • BTS จะรับราชการทหารพิเศษหรือไม่? คณะกรรมาธิการป้องกันประเทศเกาหลีจะเรียกประชุมคณ

BTS จะรับราชการทหารพิเศษหรือไม่? คณะกรรมาธิการป้องกันประเทศเกาหลีจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายในเช้าวันนี้ (25) เพื่อหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายการรับราชการทหาร ซึ่งอนุญาตให้ศิลปินป๊อปคัลเจอร์ที่มีส่วนสำคัญต่อผลประโยชน์ของชาติเป็นทางเลือก ..


Published : 2021/11/25 10:00 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.